Postup pri objednávke tovaru

 1. Kupujúci si môže prostredníctvom internetového obchodu www.pernickovanie.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „DO KOŠÍKA“. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kupujúcemu kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.
 2. Kupujúci má právo kedykoľvek nahliadnuť do obsahu nákupného košíka, a to kliknutím na jeho ikonu nachádzajúcu sa v pravom hornom horu internetového obchodu www.pernickovanie.sk. Obsah nákupného košíku pozostáva z obrázku tovaru, názvu tovaru, počtu kusov tovaru, ceny tovaru a následne celkovej sumy všetkých tovarov vložených do nákupného košíka. Kupujúci môže odstrániť tovar z košíka, alebo zmeniť jeho počet. Odstrániť tovar z košíka možno kliknutím na červenú ikonu krížika a následným potvrdením tejto operácie. Zmeniť počet kusov jednotlivých položiek možno prepísaním počtu kusov na požadovanú hodnotu. Po prekontrolovaní obsahu košíka kupujúci klikne na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“, po čom bude kupujúci vyzvaný na vyplnenie formulára pozostávajúceho z kontaktných, doplňujúcich a dodacích informácii.
 3. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Informácie o tom ako predávajúci nakladá a chráni poskytnuté osobné údaje nájdete na Pravidlá spracúvania osobných údajov.
 4. Kupujúci je oprávnený odoslať objednávku predávajúcemu až po jasnom a zrozumiteľnom oboznámení sa so VOP a Pravidlami spracúvania osobných údajov. Kupujúci odošle predávajúcemu objednávku kliknutím na zelené tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ nachádzajúcom sa v dolnom pravom rohu formuláru.
 5. Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorú zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.
 6. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky na spracovanie. Kupujúci berie na vedomie, že toto potvrdenie nie je akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho, ale len potvrdením toho, že objednávka bola zaevidovaná v objednávkovom systéme predávajúceho a čaká na spracovanie.
 7. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho buď (i) akceptovať, (ii) odmietnuť, alebo (iii) urobiť kupujúcemu nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (a navrhnúť novú kúpnu cenu).
 8. Predávajúci je oprávnený navrhnúť novú kúpnu cenu najmä, nie však výlučne v prípade, ak kupujúci v objednávke požiadal o zhotovenie tovaru majúceho odlišné vlastnosti od tých, ktoré sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu (napr. kupujúci požaduje zhotovenie tovaru s nižšou/vyššou hmotnosťou, použitie iného typu surovín alebo zložitejší/jednoduchší typ zdobenia).
 9. Predávajúci v primeranej lehote vyrozumie kupujúceho o vybavení objednávky zaslaním správy na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.
 10. Kúpna zmluva je uzavretá
 1. akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, alebo
 2. akceptovaním nového návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (akceptovaním novej kúpnej ceny) predávajúceho kupujúcim.
Nákupný košík