Platba a doprava

Platobné podmienky

1. Predávajúci akceptuje výlučne platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste.
2. Ak kúpna cena prevyšuje zákonom stanovenú maximálnu povolenú hodnotu na uskutočnenie platby v hotovosti (momentálne 5.000 EUR), platba bude vykonaná iným dohodnutým spôsobom.
3. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy za tovar až do výšky 100% kúpnej ceny, pričom kupujúci je povinný zálohu v dohodnutej lehote zaplatiť. Počas meškania kupujúceho s úhradou zálohy nie je predávajúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nezaplatí zálohu za tovar v dohodnutej lehote napriek k výzve predávajúceho. Predávajúci je povinný vystaviť doklad o zaplatení zálohy.
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste. Ak kupujúci zaplatil zálohu za tovar podľa čl. 6.3 týchto VOP, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve zníženú o zaplatenú zálohu.
5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru po jeho prevzatí kupujúcim v dôsledku zlej manipulácie pri prevoze alebo skladovaním v nevhodnom prostredí.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci akceptuje výlučne osobný odber tovaru na výdajnom mieste: Trieda SNP 25, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na výdajnom mieste podľa čl. 7.1 týchto VOP v termíne a čase dohodnutom v kúpnej zmluve. Tovar môže prevziať aj osoba poverená kupujúcim. Pri osobnom odbere je potrebné sa preukázať vytlačenou objednávkou alebo identifikáciou obsahu objednávky.
3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar starostlivo prezrieť. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá špecifikácii uvedenej v kúpnej zmluve alebo má iné zjavné vady, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
4.Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Nákupný košík